Özel Haber:
Bozok Üniversitesinde Anamur'lu bir Profesör

İbrahim Erdal 1970 yılında Anamur’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğretim hayatını Anamur’da tamamladı.

İbrahim Erdal, lisans eğitimini ise 1990 ve 1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı.

Erdal, 1994 ve 1995’de MEB bünyesinde Öğretmen olarak görev yapmıştır.

İbrahim Erdal 1995 senesinde Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına giriş yapmıştır. Yine aynı üniversite de Sosyal Bilimler Enstitüsünde, XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat isimli Yüksek Lisans Tezini 1998’de tamamlamıştır.

Erdal 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında başladığı, Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930 isimli Doktora tezini de 2006’da tamamlayarak Dr. ünvanı almaya hak kazanmıştır.

İbrahim Erdal’ın, Mübadele Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925 ve Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi 1932-1951 isimli iki tane müstakil kitabı bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra Ermeniler, Yahudiler ve Yörükler hakkında 4 editör kitabı ve pek çok bilimsel makalesi bulunmaktadır. İbrahim Erdal, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Doç. Dr. olarak çalışmakta iken 2020 yılında Profesör ünvanına yükselerek Anamur’un ve Anamur’lunun gururu olmuştur.  Kendisini tebrik ediyor çalışma hayatında başarılar diliyoruz.

KİŞİSEL BİLGİLER

Prof. Dr. İbrahim ERDAL Birim: Fen-Edebiyat Fakültesi Altbirim: Tarih Bölümü Personel Tipi: Akademik

Doğum Yeri ve Tarihi: Anamur / 1970

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Okul

Bölüm

A.B.D

Mezuniyet Yılı

Doktora/Uzmanlık Eğitimi

Ankara Üniversitesi / Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

2006

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih

1998

Lisans

Atatürk Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

1994

AKADEMİK GÖREVLER

 1. 1995 - 1998 : Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
 2. 1998 - 2006 : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi
 3. 2007 - 2016 : Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr.
 4. 2016 - Devam Ediyor : Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Doç. Dr.

İDARİ GÖREVLER

 1. 2009 - 2011 : Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 2. 2009 - 2011 : Fen Edebiyat Fakültesi Açıköğretim Koordinatörlüğü
 3. 2011 - 2012 : Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı
 4. 2012 - 2016 : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
 5. 2018 - 2020 : Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

YAYINLAR

MAKALE

> Uluslararası

> SCI, SSCI, AHCI Kapsamında Makale

 1. - 1- ERDAL, İbrahim; “Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı” Milli Folklor Dergisi, Cilt:11, Yıl:20, Sayı: 81-Mart, Ankara 2009
 2. 2021 - 2. ERDAL, İbrahim, "Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinin Tanıtımında Folklorun Kullanımı (1920-1960)", Milli Folklor, C:17, Yıl: 33, S:129, Bahar 2021

> Diğer Hakemli Dergilerde Makale

 1. 2009 - 1- ERDAL, İbrahim, “Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması Ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu”, Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 21 Ankara 2009 (MLA)
 2. 2012 - 2- ERDAL, İbrahim, “Atatürk Dönemi Türk-İran İlişkileri ve Sadabad Paktı” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:34, Ankara 2012 (MLA)
 3. 2012 - 3- ERDAL, İbrahim, “Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920–1938) Türk-Irak İlişkileri ve Sadabad Paktı” The Journal of Academic Social Science Studies, , Ekim 2012 Cilt:5/5, Ekim 2012 (MLA, ASOS)
 4. 2010 - 4- ERDAL, İbrahim, “Batı Avrupa (İngiltere - Fransa) ile Yugoslavya, Makedonya ve Macaristan Kamuoyunda Balkan Antantı”, History Studies, International Journal of History, Kasım 2010 Sayı 4, Samsun (ASOS, EBSCO)
 5. 2014 - 5- ERDAL, İbrahim; “Türk Tarih Tezi Açısından Halkevlerinin Türk Dili ve Türk Kültürü Üzerine Faaliyetleri: Yozgat Halkevi Örneği”, Folklor Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 78, Mart 2014 (MLA, EBSCO)
 6. 2016 - 6- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi Nüfus Politikasına Göre, İç İskân Uygulamaları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl / Year: 14 ; Sayı / Number 21; Güz 2016 (MLA)
 7. 2016 - 7- ERDAL, İbrahim; ; “Muhalif Tan ve Vatan Gazetelerine Göre; Savaş Döneminde (1940–1945) İktisadi Uygulamalar ”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı: 12, Temmuz 2016 (ASOS, EBSCO)
 8. 2016 - 8- ERDAL, İbrahim; “Erken Cumhuriyet (1923-1938) Döneminde Yozgat’ta Mübâdil ve Mülteciler İskânı Uygulamaları ”, Atatürk Yolu, Sayı;59; Bahar 2016 (ASOS, EBSCO)
 9. 2017 - 9- ERDAL, İbrahim; “Türk Modernleşme Sürecinde; İttihat ve Terakki’den Demokrat Partiye Siyasal Parti Programlarında Laiklik Anlayışı”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:10, S:49, Nisan 2017 (MLA, EBSCO)
 10. 2017 - 10- ERDAL, İbrahim; “Erken Cumhuriyet Dönemi (1920-1938) Büyükelçilik Raporlarında Trabzon-Tebriz Transit Yolu Projesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl / Year: 15 ; Sayı / Number 23; Güz 2017 (MLA)
 11. 2020 - 11- ERDAL, İbrahim, "MHP'nin Türk kimliği ve Türk Milliyetçiliği Anlayışı ve Türk Dünyasına Bakışı" Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:2, S:3, Ocak 2020 (ASOS)
 12. 2020 - 12. ERDAL, İbrahim; Türk Dış İşleri Bakanlığının Raporuna Göre, Hatay Meselesi Bağlamında 1938 Türkiye-Fransa Müşterek Beyannamesinin Suriye, Bulgar ve Yunan Basınına Yansıması", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:10, S:20, Temmuz 2020 (ASOS, EBSCO)
 13. 2020 - 13. ERDAL, İbrahim; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yabancı İşçi ve Uzman İstihdamı Politikası; Hereke Kumaş Fabrikası Örneği", Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C:39, S:67, Mart 2020 (TÜBİTAK/ULAKBİM, INDEX ISLAMICUS)
 14. 2015 - 14. ERDAL, İbrahim; "Türkiye ve İran: Meşrutiyet Süreçlerinde Cumhuriyet Üzerine Tartışmalar", TÜRKİZ, Siyaset ve Kültür Dergisi, YIL:6, S:35, 2015 (ASOS)
 15. 2020 - 15- ERDAL, İbrahim, "1950-1980 Dönemi Türk-İran İlişkileri Bağlamında Kurulan Dostluk Cemiyetleri" Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:2, S:4, Temmuz 2020 (ASOS)
 16. 2020 - 16. ERDAL, İbrahim, "Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Kalkınma bağlamında kurulan Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Tiftik Cemiyeti ve Faaliyetleri", History Studies, C:12, S:4 Ağustos 2020 (ASOS, EBSCO)

> Ulusal

> Hakemli Dergilerde Makale

 1. 1- ERDAL, İbrahim; “ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31–32, Ankara
 2. - 2- ERDAL, İbrahim;“ Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33–34, Ankara
 3. 2014 - 3- ERDAL, İbrahim;“ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri mübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ocak 2014, C:180, Özel Sayı, Ankara
 4. - 4- ERDAL, İbrahim; “Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006
 5. - 5- ERDAL, İbrahim; “ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35–36, Ankara
 6. - 6- ERDAL, İbrahim; “II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya.
 7. - 7- ERDAL, İbrahim;“Muhacirlerin İskânında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara
 8. - 8- ERDAL, İbrahim; Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskânları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 (Kitapta Bölüm)
 9. - 9- ERDAL, İbrahim; Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskânı Konusu, “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Kitapta Bölüm)
 10. - 10- ERDAL, İbrahim, “Türkiye’de Devletçilik Uygulamaları ve Basında Liberal Muhalefet (1940–1945)” Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7 Güz 2008
 11. - 11- ERDAL, İbrahim, “Cumhuriyetin Oluşum Süreci ve Dönemin Türk Basınında Cumhuriyet Algısı”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, Ankara 2009
 12. - 12- ERDAL, İbrahim, “Ermeni Komitecilerin Ermeniler ve Diğer Gayrimüslimlere Yaptığı Baskı ve Saldırılar” Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Kitapta Bölüm)
 13. - 13.- ERDAL, İbrahim, “Bulgaristan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2010/2 Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ağustos 2011 Ankara
 14. - 14.- ERDAL, İbrahim, “Türk Basınına Göre 1930 Yerel ve 1935 Genel Seçimlerinde Yahudiler”, Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında YAHUDİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Ekim 2011 (Kitapta Bölüm)
 15. - 15- ERDAL, İbrahim, “Cumhuriyet Halk Fırkasından Demokrat Partiye; Siyasi Partilerin Programlarında Nüfus Politikası ”, Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER Armağanı, Eylül 2012 (Kitapta Bölüm)
 16. - 16- ERDAL, İbrahim, “Yunanistan Kamuoyunun Bakış Açısında Balkan Antantı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXX, Sayı:50, 2011
 17. 2011 - 17- ERDAL, İbrahim, “Ülkü Mecmuasına Göre Erken Cumhuriyet Dönemi (1923–1938) Nüfus Politikası” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:12, Sayı: 48 Güz 2011 (ASOS, EBSCO)
 18. - 18- ERDAL, İbrahim, “Türk Siyasi Kimliğinin Gelişim Süreci ve Cumhuriyet Döneminde Kimlik İnşası Açısından Kurumlar”, Türk Kültürü El Kitabı, Grafiker Yayınevi, Ankara 2015.
 19. 2014 - 19- ERDAL, İbrahim “Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920-1938) Türk-Afganistan İlişkileri ve Sadabad Paktı” , Berna TÜRKDOGAN Uysal Armağanı, Antalya 2014 (Kitapta Bölüm)
 20. 2018 - 20- ERDAL, İbrahim “Alparslan Türkeş’in Kalkınma Modelinde Köycülük ve Köycülüğün MHP Program ve Seçim Beyannamelerine Yansıması”, Alparslan Türkeş’in Doğumunun 100. Yılı Armağanı, Berikan Yayınevi, Ankara 2018 (Kitapta Bölüm)
 21. 2020 - 21- ERDAL, İbrahim, "Tarihin Kimlik ve Kültür ile İlişkisi Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Kurumsal Yapılarda Türk Kimliğinin İnşaa Süreci", Ed: Hayati Beşirli-Zeynep Serap T. Aksürmeli, Kültür ve Kimlik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Siyasal Yayınevi, Ankara 2020 (Kitapta Bölüm)
 22. 2020 - 22- ERDAL, İbrahim, "Nüfus Mübadelesinin Kimsesiz Ötekileri: Ortodoks Karamanlı Türkler", Mübadele Yazıları I, Rumeli Üniversitesi Yayını, İstanbul 2020 (Kitapta Bölüm)

> Diğer Ulusal Makale

 1. - 1- ERDAL, İbrahim; “Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Ardındaki Gerçek; Stratejik Mücadele ve Propaganda Faaliyetleri” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:6 Haziran 2008, Yozgat
 2. - 2- ERDAL, İbrahim; “Türklerde At Kültürü ve Çövgen (Polo) Oyununun Tarihi” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:8 Ağustos 2008, Yozgat
 3. - 3- ERDAL, İbrahim; “Milli Mücadele Dönemi Yozgat Mebusları 1919–1923” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:10 Ekim 2008, Yozgat
 4. - 4- ERDAL, İbrahim; “Sovyet Rusya Sonrası Transkafkasya Enerji Yolu Projeleri Ve Türkiye-I” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:12 Şubat 2009, Yozgat
 5. - 5- ERDAL, İbrahim; Avrupa Birliği’nin Transkafkasya Projeleri Ve Türkiye–II, Şehriyar, Yıl:2, Sayı:13 Mart 2009 Yozgat
 6. - 6- ERDAL, İbrahim; “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Mebusan Meclisi Yozgat Mebusları 1908–1920” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:14 Temmuz 2008, Yozgat
 7. - 7- ERDAL, İbrahim; “Batı’nın Bilinçaltındaki Tarih ve Türk Karşıtlığı” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:15 Ocak 2010, Yozgat

BİLDİRİ

> Uluslararası

 1. - 1- ERDAL, İbrahim; “ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, ICANAS International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10–15 Eylül 2007 Ankara
 2. - 2- ERDAL, İbrahim; “Amerikan Belgelerine Göre; Ermeni Milliyetinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, Uluslararası II. Ermeni Araştırmaları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 22–24 Mayıs 2008 Kayseri
 3. - 3- ERDAL, İbrahim; “1934 Bulgar Basınında Balkan Antantı”, Uluslar arası I. Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 08–10 Nisan 2010, Tiran Arnavutluk
 4. - 4- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi İskân Politikaları ve Göçmenlerin iskânı Uygulamaları (1920-1938)”, Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, 04–08 Kasım 2013, Eskişehir
 5. - 5- ERDAL, İbrahim; “Atatürk Dönemi Türk Bulgar İlişkileri ve Türk Azınlığın Hukuki Statüsü”, III. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu, 17–19 Mayıs 2012, Erzurum
 6. - 6- ERDAL, İbrahim; "Lozan Antlaşması Öncesi ve Sonrasında Batı Trakya Türklerinin Eğitim Hakları ile İlgili Yapılan Yasal Düzenlemeler", Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2017 Antalya
 7. - 7- ERDAL, İbrahim; "Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'nin İskân Politikaları ve Demokrat Parti Döneminde Balkanlardan Göç Politikası", III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6-9 Temmuz 2017, Üsküp Makedonya
 8. 2018 - 8- ERDAL, İbrahim, "Türkiye -Yunanistan Nüfus Değişimi Sürecinde İskan Komisyonları ve Mübadillerde Kimlik ve Vatan Algısı üzerine Bir Değerlendirme", 12. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 1-2 Aralık 2018 Samsun
 9. 2018 - 9-ERDAL, İbrahim. "Soğuk Savaş Döneminde Kurulan Dostluk Cemiyetleri ve Dernekleri Bağlamında Türk-İran İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme", 10. Türkiye-İran İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Konya 12-14 Aralık 2018
 10. 2021 - 10. ERDAL, İbrahim, "Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Fırsatlar ve Sorunlar", Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 16-19 Mart 2021 Bişkek Kırgızistan

KİTAP

 1. - 1- ERDAL, İbrahim; “Mübadele (Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923–1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2012 (2. Baskı)
 2. - 2- ERDAL, İbrahim; “Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-1951)” Siyasal Yayınevi, Ankara Mart 2013
 3. - 3- ERDAL, İbrahim – BEŞİRLİ, Hayati; “Anadolu’da Yörükler (Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007
 4. - 4- ERDAL, İbrahim - BEŞİRLİ, Hayati; “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008
 5. - 5- ERDAL, İbrahim - KARAÇAVUŞ, Ahmet; “Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009
 6. - 6- ERDAL, İbrahim - ÖZGER, Yunus; “Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında YAHUDİLER”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Ekim 2011
 7. 2021 - 7- ERDAL, İbrahim, "Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, Cumhuriyetin Milli Burjuva Oluşturma Girişimi", İdeal Kültür yayınevi, İstanbul 2021

DİĞER

PROJELER

1. 2020 - Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı İçöz ve Türkiye Tiftik Cemiyeti Faaliyetleri

Bozok Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi © 2021

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Anamur ve Bozyazı'da 6 Ay Bedava İnternet
Anamur'da internet sağlayıcılığını uzun zamandır başarılı bir şekilde sürdüren Binbirnet, şimdi...

Haberi Oku