Seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı

İlk Yayın: 14 Mart 2023 – Güncelleme: 14 Mart 2023 13:07

Genel seçimde uygulanacak olan seçim takvimi şöyle:

“1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (2839/9; 298/Ek 4; 6271/2-6).

2- Bu Takvimde geçen “siyasi partiler” kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.

3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00’de sona erer.

4- “Seçim Takvimi”nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de “Seçim Takvimi” açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

6- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının inceleme sonuçları www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanır, başvuran aday veya temsilcisine eksiklik veya ret sebeplerini gösterir karar elden teslim edilir, Yüksek Seçim Kurulu ilan tahtasında ilan edilir ve adaylara başkaca bir bildirimde bulunulmaz.

7- 298 sayılı Kanun’un 87’nci maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir).

8- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazete’de yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

18 MART 2023 CUMARTESİ

SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,
3- Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’te tanımlanması,
4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,
6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94-A-C-E),

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin başlangıcı (2839/12/A),

19 MART 2023 PAZAR

1- Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması (6271/8),
2- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması (6271/8/A), 1- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42),
3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41),

20 MART 2023 PAZARTESİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),
3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),
5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),
6- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94-E),
7- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-17).
1- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna yapacakları adaylık başvurusunun son günü (Saat 17.00),
2- Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesinin tamamlanması, eksikliklerin ve adaylıkları reddedilenlerin adaylara bildirilmesi (Saat 23.00). 1- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatın yapılması,
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin tamamlanması ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),
3- Önseçim yapacak siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe seçim kuruluna teslimi,
4- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.) (2820/42-6)

21 MART 2023 SALI

1- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunmasının son günü (Saat 15.00) (6271/8/A),
2- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen adaylardan yeniden inceleme talebinde bulunanların başvurularının Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanması (Saat 17.00),
3- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin bilgi ve belge eksikliklerinin tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),
4- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenlerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (Saat 20.00), 1- Siyasi partilerin;
a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,
askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),
2- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması,
3- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Önseçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41)

22 MART 2023

ÇARŞAMBA 1- Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına başlanılması (Saat 08.00). 1- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 21 Mart 2023 Salı günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

23 MART 2023 PERŞEMBE

1- Siyasi partilerce Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00). 1- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilir) (2820/42-7),
2- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6),
3- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),
4- Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi (2820/42-son).

24 MART 2023 CUMA

1- Siyasi partilerce yapılan Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8). 1- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin son günü (2839/12/A).
2- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),
3- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),
4- Partili üye seçmen kartlarının dağıtımının bitirilmesi,
5- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (2820/41-son),
6- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken il’ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) (2820/37),
7- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,
8- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1),
9- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,
10- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve gereçlerinin önseçim sandık kurulu başkanlarına teslimi ve önseçim sandık kurulu başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri

25 MART 2023 CUMARTESİ

1- Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00).

26 MART 2023 PAZAR

1- ÖNSEÇİM – ADAY YOKLAMASI GÜNÜ
2- Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri,
3- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri,
4- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması.

27 MART 2023 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü (Saat 20.00). 1- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),
2- Bu itirazların karara bağlanması ve ilgililere bildirilmesi (Saat 23.59) (2820/50).

28 MART 2023 SALI

1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9). 1- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazların son günü (Saat 15.00) (298/129),
2- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.

29 MART 2023 ÇARŞAMBA

1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00)
2- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması. 1- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

30 MART 2023 PERŞEMBE

1- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
2- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması.

1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2). 1- Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların ilgili il seçim kurullarına bildirilmesi.

31 MART 2023 CUMA

1- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2),
2- Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13). 1- Önseçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),
2- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820/51-son),
3- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi.

1 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kur’a çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15).

2 NİSAN 2023 PAZAR

1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
2- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilanının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
3- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü,
4- Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruların son günü.

3 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

4 NİSAN 2023 SALI

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,
2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dahil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılması, ayrıca talepleri halinde Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslimi ve bu listelere itirazın başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123).

6 NİSAN 2023 PERŞEMBE

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123),
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.
1- İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü (Saat 17.00) (2839/12/A),
2- İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (Saat 18.00).

7 NİSAN 2023 CUMA

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123).

1- İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2839/12/A).

8 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. (Saat 15.00)
2- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması. (Saat 23.59)

1- İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı (2839/26).

9 NİSAN 2023 PAZAR

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59).

1- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2839/20),
2- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),
3- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması.

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile ilçe seçim kurulunun itiraz edilmeksizin kesinleşen kararları ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

11 NİSAN 2023 SALI

1- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),
2- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazete’de ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.

12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,
3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),
4- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması,
ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

14 NİSAN 2023 CUMA

1- Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
2- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

15 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazete’de yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),
2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),
3- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23).

16 NİSAN 2023 PAZAR

1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00) (298/125, 2839/22),
2- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü.
(Saat 23.59).

17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125, 2839/23),
2- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22),
3- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması.

18 NİSAN 2023 SALI

1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kur’a çekilmesi, davete rağmen kur’aya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kur’a çekiminin yapılması (2839/26-d),
2- Kur’a tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
3- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
4- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü, (Saat 15.00)
5- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi. (Saat 21.00)

19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),
2- Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi
(298/23-2),
4- Yüksek Seçim Kurulunca;
a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
2- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilân edilmek üzere;
a) İl seçim kurullarına,
b) Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere,
gönderilmesi (2839/24),
3- Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı (2839/24).

20 NİSAN 2023 PERŞEMBE

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması.

21 NİSAN 2023

CUMA 1- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).

22 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, kur’a suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi (Saat 15.00),
2- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini kur’a suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

23 NİSAN 2023 PAZAR

1- Yurt dışı seçimlerde görev alan saklama ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkanı ve üyeleri ve gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23).

24 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
2- Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması (298/23).

25 NİSAN 2023 SALI

1- Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde kur’a işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur’aya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53),
2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).

27 NİSAN 2023 PERŞEMBE

1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
2- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
3- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi (298/54),
4- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).

28 NİSAN 2023 CUMA

1- İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü,
2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

29 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).

30 NİSAN 2023 PAZAR

1- Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü,
2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).

1 MAYIS 2023 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca kur’a işleminin yapılması, (Saat 11.00)
2- Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı. (Saat 16.00)
1- Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca kur’a işleminin yapılması ve bildirilmesi. (Saat 16.00)

2 MAYIS 2023 SALI

1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),
2- Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.
1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin [M/11 (Örnek: 44)], il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.

3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

1- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin [M/11 (Örnek: 44)], il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi.

4 MAYIS 2023 PERŞEMBE

1- PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

6 MAYIS 2023 CUMARTESİ

1- Sandık çevrelerinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi,
2- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra;
a) Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden,
b) Kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından,
alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

7 MAYIS 2023 PAZAR

1- Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması,
2- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

8 MAYIS 2023 PAZARTESİ

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68).

9 MAYIS 2023 SALI

1- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ,
2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
3- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına OR/95 (Örnek: 16) No’lu Tutanak karşılığı iadesi (7 Mayıs 2023 günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),
4- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs 2023 günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir).

11 MAYIS 2023 PERŞEMBE

1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

12 MAYIS 2023 CUMA

1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,
3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

13 MAYIS 2023 CUMARTESİ

1- Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).

14 MAYIS 2023 PAZAR

1- İl ve ilçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,
2- OY VERME GÜNÜ
3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)
4- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı (Saat 23.59) (6271 sayılı Kanun’un 7140 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile değişik 4/2’nci maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.).

İLK OYLAMADA GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE 28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMASINA İLİŞKİN TAKVİM

15 MAYIS 2023 PAZARTESİ

1- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü (Saat 17.00) (6271 sayılı Kanun’un 7140 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile değişik 4/2’nci maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.),
2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),
3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),
4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

16 MAYIS 2023 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,
3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

19 MAYIS 2023 CUMA

1- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLÂNI,
2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara OR/25, OR/26 (Örnek: 142) düzenlenmesi,
3- Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
4- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık çevresi görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

20 MAYIS 2023 CUMARTESİ

1- GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

21 MAYIS 2023 PAZAR

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,
2- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur’aya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

22 MAYIS 2023 PAZARTESİ

1- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi (298/54)

24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,
3- YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ.

26 MAYIS 2023 CUMA

1- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi

27 MAYIS 2023 CUMARTESİ

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,
2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

28 MAYIS 2023 PAZAR

1- İl ve ilçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanması, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmeleri,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,
2- OY VERME GÜNÜ,
3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü, (Saat 17.00) (298/128)
3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59’a kadar karara bağlanması.

30 MAYIS 2023 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129)
2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
2- YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam algılamasını kapatınız.